Istorijat komore

Privredne komore u Bosni i Hercegovini pojavile su se gotovo prije 100 godina, kada su bile formirane po modelu javno pravnih asocijacija. 1962 godine formirana je Privredna komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sve naredne dorade i korekcije o Privrednim komorama u Bosni i Hercegovini bile su temeljene na modelu jedinstvene-opće komore.

Krajem 90-tih godina počele su se formirati i kantonalne komore.

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovana  je u maju  1997 godine, a u augustu mjesecu donešen je Zakon o Privrednoj komori Bosansko- podrinjskog kantona Goražde od strane Skupštine Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde  (Sl. Novine BPK br 7) od 25.04.1997 godine. Ideja i cilj inicijatora osnivanja Komore bilo je poticanje razvoja poduzetničkog okruženja i poslovne inicijative, kao i poticanje, očuvanje i razvoj poslovnog morala.